اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

عناوین مطالب
- قانون کارجمهوری اسلامی ایران کمترین هدیه ای است که به کارگران ایران اسلامی تقدیم شد:
- چرا بعضی ازکارگران واحدهای تولیدی تمایلی به بازنشستگی ندارند؟!
- رخدادهائی که می بایست ازوقوع آن جلوگیری می شد!
- آنچه بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:
- نقش وجایگاه بیمه دررشد وشکوفائی اقتصادی:
- تحلیلی مختصرازشیوه افزایش سرمایه دربنگاههای تولیدی وصنعتی :
- دلهره واضطراب نیروهای کاربا فرارسیدن سال نو افزایش می یابد:
- راهکارهای مقابله با بحرانهای پس ازرفع موانع اقتصادی چیست؟
- علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت پنجم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت چهارم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت سوم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود: (قسمت دوم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود: (قسمت اول)
- نقش تعاونیها درتنظیم بازار:
- هرگونه دستکاری درعرضه وتقاضا ازهم گسیختگی اقتصادی را موجب می گردد:
- نقش خانواده ها درنظامهای اقتصادی:
- تقویت وتوسعه تعاونیها تنها گزینه مناسب جهت جلوگیری ازروند روبه رشد نرخ تورم میباشد:
- نقش و اهمیت فروش کالا در اقتصاد:
- تاثیر اینترنت درافزایش تجارت:
- درنظام اقتصادی آزاد ، حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار تعیین می گردد :
- توسعه پایدار چیست؟
- تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست؟
- توسعه اقتصادی چیست؟
- زمانی فرا می رسد که زنان ومردان زبان همدیگررا نخواهند فهمید:
- مدیریت مشارکتی:
- جریانات بین المللی سرمایه با دانش فنی همراه است:
- تئوری نطابق:
صفحه قبل 1 صفحه بعد